Xưa nay thân phận nữ nhi
Tưởng rằng phái yếu có khi đã lầm
Bởi vì chúa tể sơn lâm
Thương con hổ mẹ tiếng gầm đá lăn
Để cho thiên hạ biết rằng
Nữ nhi sức mạnh so bằng hùm thiên
Tưởng rằng phận gái thuyền quyên
Chỉ lo thân phận sống riêng cho mình
Hay đâu thấy chuyện bất bình
Nữ nhi đứng dậy vươn mình lợi tha
Mỗi người nữ một đoá hoa
Đã tô thắm cả sơn hà Việt Nam./.

Phan Hồng Liên

Tagged on: